Ontdek evenementen in een ogenblik
zoeken
Gebruiksvoorwaarden Triffer

Door gebruik te maken van de diensten van de website van Triffer, verbindt de gebruiker zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de algemene bijzondere voorwaarden van de specifieke diensten te aanvaarden, alsmede zich te schikken naar de gebruiken die gelden op de netwerken die hij via de website van Triffer kan bereiken.

1.

Algemeen

Triffer is een evenementenplatform dat beschikbaar is voor elke gebruiker op voorwaarde dat deze de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Alle informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg verzameld en up-to-date gehouden. Gebruikers hebben zelf de mogelijkheid om informatie aan te bieden. Triffer is echter niet betrokken bij de aanbieders en bezoekers. Om die reden kan Triffer ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geboden informatie. Triffer kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade, indien deze informatie niet juist blijkt te zijn.

2.

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Triffer: de merknaam van ons evenementenplatform; Website: alle webpagina's waaruit de site van Triffer, opererende onder de verschillende triffer domeinnamen (www.triffer.com, www.triffer.eu, www.triffer.nl, www.triffer.be), is samengesteld; Bezoeker/gebruiker: iedereen die de website van Triffer bezoekt of van de daarop aangeboden informatie gebruik maakt of kennis neemt; Advertentie: alle opties waarbij Triffer de mogelijkheid geeft aan de gebruiker om iets toe te voegen of te publiceren op de Triffer website.

3.

Copywriting

De website van Triffer dient voor persoonlijk en privé-gebruik. Zonder toestemming mag de gebruiker geen via de website van Triffer verkregen informatie, programma, product noch dienst wijzigen, kopiëren, verspreiden of afbeelden, noch onder één of andere vorm publiceren, afstaan of verkopen, noch werk creëren of prestaties leveren die van bovengenoemde elementen zijn afgeleid.

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website ("de Gegevens"), zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder "framing" mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Triffer. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Triffer nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Triffer slecht verdraagt met de naam en reputatie van Triffer, haar diensten en producten of de inhoud van haar website. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Triffer en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo's op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Triffer of de desbetreffende licentiegever.

4.

Privacyverklaring

Triffer handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Triffer persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.


a.

Verzameling van persoonsgegevens om jou beter te dienen

Triffer verzamelt gegevens over alle bezoekers van deze website: de bekeken pagina's, kliks en gedownloade bijlagen, het IP-adres, tijdstip van bezoek en browser instellingen. Deze informatie wordt niet enkel en alleen voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld. De aldus ingezamelde gegevens worden tevens gekoppeld aan de persoonsgegevens die over jou tijdens een eventuele registratieprocedure werden verzameld. Dat laat ons toe om een profiel aan te maken van de door jou gewenste informatie en zo jou op maat geschreven informatie te verschaffen die jou volgens ons zeker zal interesseren. In geen geval zullen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derde partijen.

b.

Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies zorgen ervoor dat we je bij een volgend bezoek herkennen en we de informatie aan kunnen passen aan jouw voorkeuren. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat eerder opgegeven informatie niet meer automatisch kan worden opgeroepen en de website geen voorselectie kan maken in de aangeboden inhoud.

c.

Veiligheid

Triffer verbindt zich ertoe om al de in het kader van deze website gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

d.

Contactgegevens

Triffer is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan Triffer steeds contacteren, ondermeer om jouw recht op toegang en verbetering van jouw persoonsgegevens uit te oefenen.

e.

Wijzigbaarheid

Triffer behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 18 april 2014.

5.

Gebruik van Triffer diensten

Het is verboden de website van Triffer te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd, onwettelijk of in strijd met onderhavige algemene voorwaarden zijn. Triffer heeft het recht om alle soorten van advertenties te verwijderen of categorieën aan te passen. Triffer kan één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing) als:


-

Advertenties waarin geen concrete evenementen of vrijetijdsbestedingen worden aangeboden

-

Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst

-

Advertenties die dubbel zijn geplaatst in dezelfde categorie

-

Advertenties waarin verboden of verdachte evenementen en vrijetijdsbestedingen worden aangeboden

-

Advertenties die inbreuk maken op rechten van derden

-

Adverteerders wiens handelen leiden tot klachten van andere gebruikers

-

Alle andere advertenties die door Triffer in twijfel kunnen worden getrokken en beschouwd worden als niet correct gebruik


Onder de noemer advertenties vallen alle zaken waarbij de gebruiker de kans heeft zaken te publiceren of te delen op Triffer, ook naar andere kanalen. Dit behelst dus eveneens de uitdagingen en uitnodigingen.

6.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, advertentie) naar de websites van derden. Triffer heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.

Triffer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de advertenties.

7.

Beschikbaarheid

Triffer heeft met haar diverse technische leveranciers service level agreements afgesloten en zal bijgevolg alles in het werk stellen om de beschikbaarheid van Triffer zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, kan Triffer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

8.

Aansprakelijkheid

De inlichtingen, producten en diensten die voorkomen op de website van Triffer kunnen fouten of technische onjuistheden bevatten. Aangezien Triffer die inlichtingen wil verbeteren naarmate de website verder wordt ontwikkeld, worden ze regelmatig bijgewerkt. Triffer wijst niettemin alle aansprakelijkheid af voor de geschiktheid, de betrouwbaarheid en de juistheid ervan, ongeacht het geplande gebruik van de adressen, inlichtingen, producten, diensten en grafische elementen, databanken en programma's die zich op de website van Triffer bevinden. Al die informatie wordt geleverd "in de staat waarin ze zich bevindt", zonder welke waarborg ook. Bij deze sluit Triffer elke waarborg uit ten aanzien van bovenstaande gegevens, en meer bepaald elke waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

Triffer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenten, schadevergoeding die als straf werd uitgesproken noch voor andere schade van welke aard ook, meer bepaald voor schade die voortvloeit uit een verlies van gebruik, van adres, van gegevens of van databanken, noch voor winstderving ingevolge vertraging in verband met het gebruik van de website, noch voor de onmogelijkheid deze te gebruiken, noch voor schade in verband met informatie, programma's, producten, diensten of daarmee samenhangende grafische elementen.

9.

Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

10.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Triffer behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

In de kijker